Bilgin SMM

- Mali ve finansal konularda malimüşavirlik, danışmanlık ve denetim hizmetleri

- Yerli ve Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşları, Sözleşme Tadilleri, Tescil ,sirket evliligi vs. işlemleri

- Müşavirliğimizin çözüm ortakları arasında yer alan Yeminli Mali Müşavir, Avukat, Sistem Analistleri ve konularında uzman diğer personellerimiz aracılığı ile; firmaların maliyet muhasebelerine ilişkin sistem kurulması, finansal analizler, mali analizler, değerleme raporları,Vergi Planlaması,SSK Ölçümlemeleri, Ar-Ge Uygulamaları, Avrupa Birliği Fonları, Vergi Teşvikleri ve benzeri konularda çalışmalar yaparak, firmanıza çözümler üretiyoruz.

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi ile değişikliklerin sirküler halinde bildirilmesi
 • Aylık Beyannamelerin Kontrolü
 • Şirket Yöneticileri ile gerektiğinde mali konularda istişarelerde bulunulması
 • Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi
 • Yıllık Beyannamelerin hazırlanması
 • Serbest Bölge Uygulamaları
 • Gümrük Vergileri ile ilgili Danışmanlık
 • Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlıklar
 • Sigortacılık,Finansal Kiralama ve uygulamaları hakkında Danışmanlık
 • Bilirkişilik Hizmetleri

MUHASEBE & FİNANS

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu
 • Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması
 • Katma Değer Vergisi,Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin düzenlenmesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu beyannamelerinin hazırlanması
 • Ücret bordrolarının hazırlanması
 • Muhasebe kayıtlarının revizyonu
 • Uluslar arası muhasebe standartlarına (International Accounting Standarts –IAS)göre raporlama
 • Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması
 • Fizibilite Çalışmaları
 • Bütçe planlama ve analizi
 • Finansal analiz

DENETİM HİZMETLERİ

"Muhasebe Sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması ve iç kontrol sistemlerinin kurulması;"

 • Sektör Analizi
 • Hesapların Denetimi
 • Şirket iç muhasebe sisteminin gözden geçirilmesi
 • Ticari Risklerin Değerlendirilmesi
 • Bütçe hazırlama ve gözden geçirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak
 • Kârlılık ve Verimlilik Denetimi
 • Kredi Verilebilir ve Kredi Uygulamaları Denetimi
 • Özel Amaçlı Diğer Denetimler

REVİZYON HİZMETLERİ

 • Yasa gereği tutulması gereken defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönünden tüm vergi mevzuatları çerçevesinde kontrolünün yapılması
 • İşletmeye ait KDV.Muhtasar,Damga Vergisi,Geçici Vergi Beyannameleri ile SGK Bildirgelerinin dönemler itibariyle tahakkuklarının ve muhasebeye intikallerinin kontrolü
 • Personel Bordrolarının bir bütün olarak kontrolü
 • Şirketin düzenlemiş olduğu faturaların uygunluk ve muhasebe kayıtlarının doğruluk açısından kontrolü
 • Gelir ve Gider hesapları ile tahakkuklarının belgelere inilerek kontrolü
 • Kullanılan hesap planının ‘’Muhasebe Genel Tebliğleri’’ne uygunluğunun kontrolü

VERGİ DANIŞMANLIĞI VE MALİ HUKUK

 • Şirket tasfiye işlemleri ve iflas, konkordato danışmanlığı
 • Vergi danışmanlığı
 • Vergi incelemesi öncesinde gerekli hazırlıkların yapılması
 • Vergi incelemesi sürecinde yapılan tespitlerle ilgili danışmanlık
 • Tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma yapılması
 • Vergi mahkemelerine dava dosyaları hazırlanması, davanın takibi ve gerekirse temyiz merciine gidilmesi
 • Tereke işleri

FİNANSAL HİZMETLER

“Fayda-Maliyet Esasına Göre Her türlü Banka Kredileri;”

 • Teşvik Kredileri
 • İhracat Kredisi
 • Eximbank Kredisi
 • İ.T.O Kredisi
 • Makine-Teçhizat Kredisi
 • Kosgeb Kredileri
 • Rotatif ve Spot TL.ve Döviz Kredileri

MUHASEBE HİZMETLERİ

“Genel Muhasebe,Maliyet Muhasebesi,Dış Ticaret Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi;”

 • Tüm süreçlerin yerine getirilmesi
 • Vergi ve Yasal Yükümlülükler
 • Yönetsel Raporlamalar
 • Her türlü, ihtilaflı iş ve işlemlerin çözümü

BAĞIMSIZ DENETİM

 • Bağımsız denetim
 • Konsolidasyon
 • İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi
 • İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması
 • Şirkete özel mali analizleri
 • Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması

KURUMSAL FİNANS VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

 • Şirket birleşmesi
 • Şirket alım ve satımları
 • Şirket değerlendirmeleri
 • Yeniden yapılanma(finansal/yönetim)

TEŞVİK MEVZUATI

 • Devlet Teşvikleri
 • Kosgeb Teşvikleri
 • KOBİ Statüsü